jouer

Algemene voorwaarden

Gebruik van de Freewhist.be site

Freewhist.be staat aan de speler een persoonlijke, niet exclusieve, niet overdraagbare licentie toe voor gebruik van de software die noodzakelijk is om te spelen.

Freewhist.be maakt deel uit van een bedrijf opgericht volgens het Belgisch recht en die geregeld wordt volgens de wetten van dat land. Ze heeft als onderdeel het doel om activiteiten te organiseren die een link hebben met de informatica en meer bepaald de spelen of virtuele whisttoernooien op het internet die gebruik maken van de software van Freewhist.be.

Freewhist.be behoudt zich het recht dit contract van tijd tot tijd te veranderen. De speler zal de webpagina betreffend de algemene voorwaarden één maal per maand raadplegen. De speler gaat akkoord met deze voorwaarden en de wieze spelregels zoals ze op de site vastgesteld zijn.

Freewhist.be is bezorgd om het respect van de veiligheid en de privacy van de gebruikers en meer bepaald van de kinderen. Daarom worden de ouders en de voogden verzocht het gebruik van de site door minderjarigen voor wie ze verantwoordelijk zijn na te zien.

De speler is er van bewust dat de informatie onder welke vorm ook, die hij doorgeeft aan andere spelers onder zijn verantwoordelijkheid valt. Enkel de speler, met uitzondering van Freewhist.be, is verantwoordelijk voor de informatie die hij doorgeeft. Freewhist.be oefent geen controle uit over de informatie die doorgegeven wordt via zijn sites en garandeert bijgevolg op geen enkele wijze de opportuniteit, de geoorloofdheid, de rechtschappenheid of de kwaliteit van deze informatie. Freewhist.be zal onder geen enkel geval verantwoordelijk gesteld kunnen worden van informatie die doorgegeven wordt door de spelers, onder andere over het illegale karakter van deze informatie ten opzichte van de regelgeving die van toepassing is, of gemis van deze informatie.

Verantwoordelijkheden en waarborgen van de speler

Omwille van het gebruik van de sites van Freewhist.be, gaat de speler akkoord met het leveren van een copie van zijn identiteitskaart bij de inschrijving volgens de instructies die op de site vermeld staan. Op meer algemene wijze, gaat de speler akkoord om juiste, exacte, up-to-date en volledige informatie over zichzelf te verschaffen aan Freewhist.be. Freewhist.be verbindt zich hieromtrent toe om de principes van de richtlijn 2002/58/CE "vie privée et communications électronique" op te volgen. Het gebruik van de site Freewhist.be is uitsluitend voorbehouden voor de spelers die wensen te spelen via het internet en gebruikmakend van onze software.

Het gebruik van Freewhist.be voor commerciele doeleinden is streng verboden.

De speler speelt op een niet professionele en private manier en is volledig verantwoordelijk voor de wijze en de frequentie van zijn spelen.
Freewhist.be garandeert op geen enkele wijze de beschikbaarheid van de site en zal onder geen enkel geval verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor de eventuele problemen die te wijten zijn aan de informatica installatie van de speler.

Voor Freewhist.be is het onmogelijk om de rechten te bepalen die gelden in elk land en daarom wordt elke speler geacht om de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid op te nemen ter navolging van de wetten van zijn land.

De speler begrijpt de spelregels die in werking treden bij het gebruik van deze software. De speler die van deze software gebruikt maakt om te spelen doet dit voor zijn persoonlijk gebruik en niet voor een derde gebruik. De speler zal slechts één gebruikersnaam hanteren. Het pseudoniem en het paswoord van iedere speler zijn exclusief persoonlijk en de speler zal er voor zorgen dat zijn pseudoniem en paswoord geheim en confidentieel blijven. Het gebruik van de software onder het pseudoniem van een andere speler zal onder dubbele verantwoordelijkheid staan van diegene die speelt en diegene die het verleent. De speler gaat akkoord met met alle spelresultaten van Freewhist.be.

De speler aanvaardt en geeft toe dat de onzekere generatoren die de verdeling van de kaarten bepalen, objectief en onafhankelijk zijn.

Bij de mogelijkheid van betwisting van een partij, gaan de spelers akkoord met de arbitrage van Freewhist.be en de beslissing van Freewhist.be is onherroepelijk.

In geval van misbuik, samenzwering of verdenking van samenzwering, behoudt Freewhist.be het recht om de toegang van de speler in de toekomst te weigeren. Op algemene wijze, gaat de speler akkoord dat Freewhist.be zich het recht behoudt om de toegang te beperken of te weigeren zonder nadere verklaring.

De aard van het wiezen en de verplichtiging tot de organisatie via internet zorgen ervoor dat het risico tot fraude of samenzwering tussen bepaalde spelers hoog is. De speler begrijpt en aanvaardt deze risico's.
Freewhist.be verbindt zich ertoe om alles in het werk te stellen om deze fraude en/of samenzwering tussen bepaalde spelers te beperken en te identificeren. In ieder geval, zal Freewhist op gelijk niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor de eventuele schade die veroorzaakt is door deze fraude of samenzwering of om ze niet ondekt te hebben.

Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Bij het maken van een bestelling bij FreeWhist.be, zal de internetter de volgende algemene voorwaarden aanvaarden. Deze voorwaarden zijn vertaald uit het Frans. Indien er een fout bestaat in de vertaling, zal de Franse versie de juiste zijn.

Maken van een bestelling

Een bestelling gemaakt via FreeWhist.be is pas definitief bij ontvangst van de betaling. De gehele bestelling zal vervolgens bevestigd worden per mail, ten laatste op de dag van de levering. Voor de levering in andere landen dan België gelieve een bestek te vragen via de in het spel geïntegreerde brievenbus.

Beschikbaarheid

Indien het produkt onbeschikbaar is, zal de betaling, die door de internetgebruiker werd uitgevoerd, teruggestort worden. De aanbiedingen van de produkten op FreeWhist.be zijn voorgesteld in de uitdrukkelijke limieten van beschikbare stocks, in de lokalen of bij de leveranciers van FreeWhist.be
FreeWhist.be behoudt de mogelijkheid om een bestelling of een gedeelte van een bestelling te annuleren in geval van problemen bij de leveranciers of bij overmacht.

Levering

In België is de termijn van levering een week na ontvangst van de betaling en dertig dagen in de andere landen van de Europese Unie. De termijn van levering wordt enkel ter info gegeven. In geval de termijn niet gerespecteerd wordt, zal de levering ten laatste binnen de zestig dagen gebeuren. Na deze termijn, zal de internetgebruiker de mogelijkheid hebben om zijn bestelling te annuleren en terugbetaald worden.

Recht van intrekking

De internetgebruiker heeft het recht zijn bestelling bij FreeWhist.be in te trekken, binnen de 7 werkdagen na de levering van het produkt overeenkomstig het artikel 79 van de wet van 14 juli 1991. Enkel de prijs van het artikel zal terugbetaald worden, op een termijn van dertig dagen. Bij terugzending zullen de transportkosten ten laste van de internetgebruiker zijn behalve bij een fout van FreeWhist.be. Alle terugzendingen zullen samen met een dubbel van de factuur en de reden tot terugzending opnieuw verzonden worden. De artikels die onvolledig, beschadigd of vuil terug verzonden worden door de internetgebruiker zullen niet terugbetaald worden.

Facturatie, betaling en leveringskosten

De koopwaren zijn betaalbaar met een overschrijving op de bankrekening van FreeWhist.be. FreeWhist.be zal pas met de levering starten van zodra de betaling verkregen werd. De prijzen worden altijd geschreven in euro. De overschrijving zal gebeuren in euro. Op aanvraag van de klant, kan een factuur opgestuurd worden samen met het postpakket voor elke bestelling.
Voor elke bestelling zal de internetgebruiker deelnemen aan de verzendingskosten. Deze zijn van artikel tot artikel verschillend. FreeWhist.be duidt de verzendingskosten aan op de site van zodra u een bestelling doet. Het feit dat u meerdere artikels tegelijk bestelt zal de verzendingskosten niet verminderen.

Prijs

De prijzen van de produkten op FreeWhist.be zijn aangeduid in euro, alle taxen inbegrepen. Ze zijn onderworpen aan de Belgische BTW van 21%.

Bevoegdheid en rechten van toepassing

Dit contract is onderworpen aan de Belgische rechten. De tribunalen van het arrondissement van Nivelles en de vredesrechtbank van het kanton van Jodoigne-Perwez, zijn de enige bevoegde rechtbanken voor geschillen m.b.t. deze algemene voorwaarden en contracten waarop deze zich toepassen, behalve de rechten van de internetgebruiker die beschreven staan in artikel 624, 1°, 2° en 4° van het wetboek.

De produkten

De produkten opgesomd op de site van FreeWhist.be en de fotos en teksten die deze kenmerken zijn met zorg behandeld. Niettemin zijn fouten menselijk en in beperkte gevallen kan het voorkomen dat we een fout gemaakt hebben. Indien de internetgebruiker een dergelijke fout vindt, gelieve deze te melden via de geïntegreerde brievenbus in het spel. Indien de internetgebruiker een ongewenste aankoop doet, door een fout van FreeWhist.be, zal zijn volledige aankoop terugbetaald worden.

Intellectuele eigendom

Alle teksten, foto's, commentaren, werk, illustraties en reproducties zijn onderhevig aan auteursrechten en intellectuele eigendommen. Bij deze, is het gebruik hiervan voor privé doeleinden en met schriftelijk akkoord van FreeWhist.be toegelaten. De totale of gedeeltelijke reproductie van de site is ten strengste verboden.

Informatie en persoonlijke gegevens

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de privacy ten opzichte van het behandelen van privé gegevens, zal de internetgebruiker een toegangsrecht verkrijgen om deze gegevens te verbeteren. Hiervoor moet hij toelating krijgen van FreeWhist.be. FreeWhist.be verbindt zich ertoe om de gegevens die gecommuniceerd zijn door de internetgebruiker enkel te gebruiken voor het behandelen van zijn bestellingen of om informatieberichten of promoties te verschaffen. Deze informatie is vertrouwelijk en zal in geen enkel geval verspreid worden aan derden.

Bijeenkomsten

FreeWhist zal sporadisch "fysieke" toernooien organiseren op verschillende locaties. Lage prijzen kunnen gewonnen worden. De prijzen worden enkel gegeven aan de spelers die aanwezig zijn tijdens de uitreiking en volgens hun klassement uiteraard.

De zalen zijn hypothetisch voor niet-rokers en de spelers die te dronken zijn kunnen uit het toernooi gezet worden. De spelers zijn zelf verantwoordelijk voor hun terugkeer naar huis na het toernooi, maar car-pooling wordt wel georganiseerd in functie van de beschikbaarheid.

De virtuele spelregels zijn van toepassing. Indien er vals gespeeld wordt tijdens het toernooi, kan de speler uit het toernooi gezet worden, maar ook uit de site zelf. In geval van betwisting betreffende een partij dienen de spelers twee opeenvolgende scheidsrechterlijke besissingen van twee vertegenwoordigers van FreeWhist te aanvaarden en deze is niet meer betwistbaar.

De informatie betreffende de organisatie van het toernooi zal beschikbaar zijn op de site. Het is eveneens via de site dat u zich kan inschrijven mits betaling van de kostprijs. Eenmaal betaald, zal de inschrijving niet meer terugbetaald worden, behalve in geval van annulatie tenminste 10 dagen voor aanvang van het toernooi.

De spelers moet begrijpen dat het aantal open plaatsen voor de deelname aan een toernooi beperkt zijn. Toegang tot het toernooi zal op chronologische wijze gebeuren; enkel de eerste ingeschrevenen zullen een plaats krijgen.

FreeWhist is een gedeponeerd handelsmerk van Gobertis sprl
- -
Gobertis sprl, Guldendellestraat 5, 3070 Kortenberg, Belgïe
-
Ondernemingsnummer 0878.171.088